Bitorlás

 
 

Bitorlás az, amikor más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz, valamint amikor valaki gazdálkodó szervezetnél betöltött pozíciójával visszaélve más szellemi alkotásának hasznosítását attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból származó haszonból részesítik-e.

A szerzői jogi, szabadalmi- és védjegyoltalom kizárólagos jogot jelent a szellemi termék használatára, és a bírósági fellépés lehetőségét azzal szemben, aki a jogosult szerint visszaél a szerzői művével, találmányával, bejegyzett nevével. A jogérvényesítés első lépcsőjeként javasolt ügyvédi-ügyvivői levélben felszólítani a bitorlót, hogy hagyjon fel önként a bitorlással. Ha nem érkezik kedvező reakció a felszólító levélre, abban az esetben beindítható a polgári peres eljárás.Bitorlási perben kérhető ideiglenes intézkedés, vagyis a bíróság a hosszú hónapokig tartó per befejeződése előtt jogerősen eltilthatja a másik felet a bitorlástól. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha még nem telt el a törvényben megszabott határidő, vagyis:

 • a bitorlás megkezdése óta hat hónap;

 • a kérelmezőnek a bitorlásról és a bitorló személyéről való tudomásszerzése óta hatvan nap.

 

Ha valakinek a szellemi tulajdonát, kereskedelmi nevét jogosulatlanul hasznosítják, a jogosultnak számos polgári jogi eszköz áll a rendelkezésére:

 • kérheti a bíróságtól a bitorlás megállapítását;

 • kérheti, hogy a jogsértőt végzéssel tiltsák el a további jogellenes magatartástól;

 • elégtételt kérhet nyilatkozat formájában vagy más módon;

 • követelheti a jogsértésből származó gazdagodás kiadását;

 • követelheti a bitorláshoz használt eszközök és a bitorlással létrejött termékek lefoglalását és megsemmisítését;

 • követelheti, hogy a bitorló tárja fel a bitorlással kapcsolatos üzleti kapcsolatait;

 • polgári jog szabályai szerint kártérítést követelhet.

 

Szabadalombitorlás

Szabadalombitorlást követ el, aki a szabadalmi oltalom alatt álló találmányt jogosulatlanul hasznosítja. A szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül:

 • előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja a találmány tárgyát képező terméket, vagy e terméket ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza;

 • használja a találmány tárgyát képező eljárást, vagy másnak az eljárást használatra ajánlja;

 • előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja, vagy ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított terméket.

 

Védjegybitorlás

Védjegybitorlást követ el, aki a védjegyet jogosulatlanul használja. Többek között védjegybitorlást követ el az, aki:

 • a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán;

 • a megjelölést hordozó áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása;

 • szolgáltatás nyújtása vagy annak felajánlása a megjelölés alatt;

 • a megjelölést hordozó áruknak az országba történő behozatala vagy onnét történő kivitele;

 • a megjelölés használata az üzleti levelezésben vagy a reklámozásban.