Adatvédelem

 
 

Ügyfeleinket és a honlap látogatóit arra kérjük, hogy olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

 

Adatkezelő: Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. (Pintz és Társai Kft.)

Székhely: 1085 Budapest, Csepreghy u. 2. II. em.

Levelezési cím: 1444 Budapest, Pf. 245

Adószám: 22954275-2-42

Nyilvántartási szám / cégjegyzékszám: 01-09-946286

Telefon: +36 1 458 3353

Képviselő neve: Pintz György ügyvezető

 

A Pintz és Társai Kft. (1085 Budapest, Csepreghy u. 2. II. em., a továbbiakban: „Adatkezelő”) a vonatkozó jogszabályok, vagyis

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR),

 • valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások – így különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény üzleti titokra és a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény ügyvivői titokra

vonatkozó szabályainak – lehető legteljesebb figyelembe vétele érdekében az Adatkezelő ügyfelei és partnerei, valamint a pintz.hu internetes oldal (honlap) látogatói (a továbbiakban együttesen: „érintettek”) számára a kezelt személyes adatok körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintetteknek az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásáról és azok érvényesítéséről, továbbá azt meghaladóan az ügyvivői titoktartásra és üzleti titokra vonatkozó releváns szabályozásról az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

1. Adatkezelés hozzájárulás alapján

Adatkezelő a megadott/begyűjtött adatokat az érintett kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, más adatkezelésben kezelt adatokkal nem kapcsolja össze, hanem – ezzel ellentétes jogszabályi rendelkezés hiányában – azokat titkosan kezeli.

 

„Érintett” személynek tekintendő az adatkezelés szempontjából az azonosított vagy azonosítható természetes személy, az Adatkezelő honlapját meglátogató felhasználó, továbbá az Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes személy.

 

Az Adatkezelővel kapcsolatba lépők azon adatait, melyek nem az érintett természetes személyre vonatkoznak, hanem a hozzájuk bármely módon kapcsolódó jogi személyek illetve szervezetek (pl. cégek, intézmények) adatai, az Adatkezelő bizalmasan, a szabadalmi ügyvivőkre vonatkozó törvény szerint kezeli.

 

Az Adatkezelő által történő adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül, amennyiben Ön az Adatkezelő bármely internetes honlapját felkeresi, annak oldalain navigál, az ott elérhető funkciókat és szolgáltatásokat igénybe veszi, különösen amennyiben Ön a honlap üzenetküldő funkcióját használja, és azzal továbbít üzenetet az Adatkezelő felé.

 

Az Adatkezelő internetes honlapjának (pintz.hu) felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Adatkezelő ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel. Ahogy a legtöbb szolgáltató, a honlap kapcsán cookie adatcsomagokat alkalmazunk, melyeket a számítógépes alkalmazás az érintett személyeknek (honlapunk látogatóinak) a számítógépén tárol. A honlapra történő látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

 

Az Adatkezelő internetes honlapján az üzenetküldő funkció használatával Ön ugyancsak személyes adatokat ad át számunkra. Az Adatkezelő ezeket az adatokat bizalmasan, a szabadalmi ügyvivőkre vonatkozó törvény szerint kezeli.

 

2. Az adatkezelés jogalapjai

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett/felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (felhasználó) az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);

e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);

f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek).

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély szerint az érintett/felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők az érintettek természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá az érintett/felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők az érintettek természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Ekertv. 13/A. §). (Ez általában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti adatkezelés, mivel olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (felhasználó) az egyik fél).

 

Szabadalmi ügyvivők számára alapvető jogi kötelezettségként rögzíti a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény, hogy az ellátott ügyről (az ügyfél által adott megbízásról) olyan aktát, illetőleg nyilvántartást vezetni, amely azt is lehetővé teszi, hogy adott esetben helyettese vagy utódja az ügyet folytatni tudja. A szabadalmi ügyvivő köteles a megszűnt ügyek iratait a megbízás megszűnésétől számított öt évig megőrizni [ld. 20. § (1)-(2)]. E szabályok alapján az Adatkezelő ügyfeleihez kapcsolódó személyes adatok kezelése szükséges az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, független tehát az érintett hozzájárulásától.

 

3.1. Az ajánlatot illetve információt kérő személyek adatainak kezelése

Az Adatkezelő az őt ajánlat- illetve információkérés céljából papíralapú és elektronikus levelezés útján megkereső személyek alábbi adatait az alábbi célból kezeli:

 • Kezelt adat kategóriája: név, postacím, telefonszám, e-mail cím, előadott ügy;

 • Érintett személy kategóriája: ajánlatot vagy információt kérő személy;

 • Adat forrása: érintett által megadott;

 • Adatkezelés célja: ajánlat adása, szerződés létesítése.

 • Adatkezelés jogalapja:

  a) GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont; ajánlat adása, szerződés létrehozatala;

  b) Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: ajánlat kézbesítésétől számított 5 év (általános elévülési idő).

 

A fentiek vonatkoznak azokra is, akik az Adatkezelő honlapja által továbbított üzenet, az ott található üzenetküldő nyomtatvány útján veszik fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

Az ajánlatadással kapcsolatos adatok kezelési, tárolási ideje megegyezik a polgári jogi általános 5 éves elévülési idővel; az esetleges jog- és igényérvényesítéshez ezen elévülési időn belül szükséges az adatok megőrzése.

 

3.2. A szabadalmi ügyvivői társaság szolgáltatásainak nyújtása során történő adatkezelés

A szabadalmi, védjegyjogi és egyéb jogi szolgáltatások nyújtása során az Adatkezelő perben, peren kívül, hatóságok előtti eljárásokban, szerződéses ügyletekben és egyéb munkák elvégzése során kezeli az Adatkezelőnek megbízást adó ügyfelek adatait, az adott ügyben részes ellenérdekű fél és az eljárás, ügy egyéb résztvevőjének adatait is (pl. szakértők, tanúk, pertársak, eljárás egyéb résztvevőinek jogi képviselői). Ezen adatok kezelése feltétlenül szükséges a szabadalmi és védjegyjogi szolgáltatások nyújtásához, a megbízási szerződések teljesítéséhez.

Az Adatkezelőnek megbízást adó ügyfelek azon személyek és szervezetek, amelyek tanácsadást, illetve képviseleti és egyéb jogi szolgáltatást vesznek igyénybe megbízási szerződés keretében.

 

3.2.1. Név, lakcím/levelezési cím

 • Kezelt adat kategóriája: név, lakcím/levelezési cím;

 • Érintett személy kategóriája: Ügyfél, Ellenérdekű fél, Eljárás egyéb résztvevői;

 • Adat forrása: érintett által megadott.

 • Adatkezelés célja:

  a) Ügyfél azonosítása, akta és nyilvántartás vezetése az ügyről az ügyvivői tv. szerint

  b) Szerződés teljesítése, szabadalmi és védjegyjogi szolgáltatások nyújtása

  c) Kapcsolattartás

  d) Számlázás

  e) Követelésbehajtás, kintlévőségkezelés

  f) Jog- és igényérvényesítés

  g) Üzleti levelezés ill. az írásban folytatott üzleti célú kommunikáció.

Adatkezelés jogalapja:

a)-d) cél Ügyfél esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

f) és g) cél Ügyfél esetében, d) cél Eljárás egyéb résztvevője és Ellenérdekű fél esetében: Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

a), b) és e) cél Ügyfél esetében, a) és b) cél Eljárás egyéb résztvevői esetében: Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont];

Adattárolás időtartama, törlés időpontja: ügy megszűnésétől számított 8 év.

 

3.2.2. Születési hely, idő

 • Kezelt adat kategóriája: lakcím;

 • Érintett személy kategóriája: Ügyfél, Ellenérdekű fél, Eljárás egyéb résztvevői;

 • Adat forrása: érintett által megadott.

 • Adatkezelés célja:

a) Ügyfél azonosítása, akta és nyilvántartás vezetése az ügyről az ügyvivői tv. szerint;

b) Követelésbehajtás, kintlévőségkezelés.

Adatkezelés jogalapja:

a) cél összes érintett esetében: Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont];

b) cél Ügyfél esetében: Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 • Adattárolás időtartama, törlés időpontja: ügy megszűnésétől számított 8 év.

 

3.2.3. Személyi igazolvány és lakcímkártya másolat, útlevél másolat

 • Kezelt adat kategóriája: személyi igazolvány és lakcímkártya másolat, útlevél másolat;

 • Érintett személy kategóriája: Ügyfél, Ellenérdekű fél, Eljárás egyéb résztvevői;

 • Adat forrása: érintett által megadott.

 • Adatkezelés célja:

a) Ügyfél azonosítása, akta és nyilvántartás vezetése az ügyről az ügyvivői tv. szerint;

b) Szerződés teljesítése, szabadalmi és védjegyjogi szolgáltatások nyújtása.

Adatkezelés jogalapja:

a) cél összes érintett esetében: Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont];

b) cél Ügyfél esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

 • Adattárolás időtartama, törlés időpontja: ügy megszűnésétől számított 8 év.

 

3.2.4. Üggyel, eljárással, érintettel kapcsolatos egyéb adatok

 • Kezelt adat kategóriája: üggyel, eljárással, érintettel kapcsolatos egyéb adatok;

 • Érintett személy kategóriája: Ügyfél, Ellenérdekű fél, Eljárás egyéb résztvevői;

 • Adat forrása: érintett által megadott;

 • Adatkezelés célja: szerződés teljesítése, szabadalmi és védjegyjogi szolgáltatások nyújtása;

 • Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

 • Adattárolás időtartama, törlés időpontja: ügy megszűnésétől számított 8 év.

 

3.2.5. E-mail cím, telefonszám

 • Kezelt adat kategóriája: e-mail cím, telefonszám;

 • Érintett személy kategóriája: Ügyfél, Ellenérdekű fél, Eljárás egyéb résztvevői;

 • Adat forrása: érintett által megadott;

 • Adatkezelés célja: kapcsolattartás;

 • Adatkezelés jogalapja:

  a) Ügyfél esetében: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

b) Eljárás egyéb résztvevője és ellenérdekű fél esetében: Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

 • Adattárolás időtartama, törlés időpontja: ügy megszűnésétől számított 8 év.

 

3.3. Partnerek kapcsolattartó adatainak kezelése

Az Adatkezelő kezeli az Adatkezelővel szerződött beszállítók, alvállalkozók, megbízottak („partnerek”) kapcsolattartói adatait.

 • Kezelt adat kategóriája: név, telefonszám, emailcím, beosztás;

 • Érintett személy kategóriája: szerződött beszállítók, alvállalkozók, megbízottak, partnerek kapcsolattartói;

 • Adat forrása: szerződött partnerek;

 • Adatkezelés célja: szerződéses kapcsolattartás, szerződés teljesítése, igény- és jogérvényesítés;

 • Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont];

 • Adattárolás időtartama, törlés időpontja:

a) Ha az adat a szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 8 év

b)Ha az adat nem a szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

 

Az Adatkezelőnek és a szerződött partnereinek is jogos érdeke, hogy az Adatkezelő a partnereket kapcsolattartó személyei útján folyamatosan el tudja érni. A kapcsolattartói adatok szűk körűek, csak az értesítés küldés szempontjából lényeges adatokat tartalmaznak, a megadott telefonszám és e-mail cím általában kifejezetten céges kommunikációra szolgál, így pedig a kapcsolattartó érintett alapvető jogai és szabadságait nem érinti aránytalanul.

A megőrzési idő, amennyiben az adatok a szerződés részét képezik, a számviteli törvény szerinti megőrzési idővel egyeznek meg, amely a szerződés megőrzésére vonatkozik. Amennyiben az adatok nem a szerződésben szerepelnek, a megőrzési idő az általános 5 éves polgári jogi elévülési idő.

 

4. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges egyéb kiegészítő információk

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz is.

 

Az érintett jogai:

 • Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

 • Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Kérjük, hogy adatait rendszeresen ellenőrizze, és adatai változásáról legkésőbb 15 napon belül értesítsen bennünket, hogy adatbázisunk mindig naprakész és pontos legyen Önről.

 • Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

 • Tiltakozáshoz való jog: jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben, amennyiben jogszabályi kötelezettség nem indokolja vagy egyéb jogalap nem áll az Adatkezelő rendelkezésére, adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük.

 • Adathordozhatósághoz való jog: kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adathordozhatósági kérelmet csak az Ön által megadott, általunk az Ön hozzájárulása alapján és automatizáltan kezelt adatokra lehet előterjeszteni, valamint a más szolgáltatónak történő átadásra vonatkozó adathordozhatósági kérelmet csak akkor tudjuk teljesíteni, ha az műszakilag és biztonságosan lehetséges.

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

 

5. Panaszjog 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz.

A hatóság adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weboldal: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

 Az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság előtt perben, keresettel érvényesítheti az illetékes törvényszék előtt.

 

6. Háttérszabályok

 Jelen adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

7. Tájékoztató az Adatkezelő titoktartási kötelezettségéről

Az Adatkezelő a rábízott információkat az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény üzleti titokra és a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény ügyvivői titokra vonatkozó szabályai szerint kezeli.

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja [2018. évi LIV. törvény 1. § (1)].

Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása [2018. évi LIV. törvény 1. § (2)]. Az üzleti titok felfedése az üzleti titok felett jogszerű ellenőrzést gyakorló személy kizárólagos joga. [2018. évi LIV. törvény 3-6. §] Az Adatkezelő titoktartási kötelezettségének terjedelmét a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény ügyvivői titokra vonatkozó szabályai határozzák meg [15. §-15/D. §].

Szabadalmi ügyvivői titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről a szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlója köteles a szabadalmi ügyvivői titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed a szabadalmi ügyvivői titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

A szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlója a szabadalmi ügyvivői titokról való tanúvallomás tételét és adatszolgáltatás teljesítését bármely hatósági és bírósági eljárásban köteles megtagadni, kivéve, ha a titoktartási kötelezettsége alól felmentést kapott a szabadalmi ügyvivői titokról rendelkezni jogosulttól. A szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független a szabadalmi ügyvivői tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség azon ügyfél irányába, akinek a javára végzett szabadalmi ügyvivői tevékenység keretében a szabadalmi ügyvivői titok a tudomására jutott. A szabadalmi ügyvivői iroda és a szabadalmi ügyvivői társaság titoktartási kötelezettsége az iroda, illetve a társaság tagjaira is kiterjed, azonban a tagokat egymással szemben nem terheli titoktartási kötelezettség. A szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség alkalmazottjával szemben.

 

A szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség az alkalmazott szabadalmi ügyvivőjével szemben, valamint - az általuk nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben - az alábbi személyek irányában.

 • A szabadalmi ügyvivői titkot tartalmazó adathordozó tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző személy, valamint a szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlója által adatfeldolgozóként igénybe vett más közreműködő,

 • A szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlója számára számviteli szolgáltatást nyújtó személy,

 • Azok a szabadalmi ügyvivői megbízás teljesítésében közreműködő személyek, illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

A szabadalmi ügyvivői titoktartási kötelezettség a szabadalmi ügyvivői titok megismerésére jogosult személyekre (alkalmazott, adatfeldolgozó, számviteli szolgáltatást nyújtó személy) is kiterjed. A szabadalmi ügyvivői titokkal az ügyfél vagy jogutódja jogosult rendelkezni. A szabadalmi ügyvivői titoktartásra kötelezett a nála folytatott hatósági ellenőrzés, szemle vagy helyszíni kutatás során nem tárhatja fel a szabadalmi ügyvivői titkot tartalmazó iratokat és adatokat, a szabadalmi ügyvivői titokkal kapcsolatosan tanúvallomásra és adatszolgáltatás teljesítésére nem kötelezhető, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.